ដឹកជូនកម្ពុជា!

ក្រុមការងារ Windtunnel 24 សូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះអ្នកមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង។

យើងមានមោទនភាពក្នុងការផ្តល់ផ្លូវរូងក្រោមដីខ្យល់ដល់អ្នកនៅកម្ពុជា។
យើងជាអ្នកលក់ផ្ទាល់ ហើយយើងនឹងផ្តល់ផ្លូវរូងក្រោមដីដោយផ្ទាល់ទៅអ្នក ហើយធ្វើផ្លូវរូងក្រោមដីតាមខ្យល់តាមវេន។

ទូរស័ព្ទមកយើងឬផ្ញើអ៊ីមែល។
អ៊ីមែល៖ info@windtunnel24.com
ទូរស័ព្ទ៖ +49(0)3843/855550

លោក Mario Batarow
នាយកប្រតិបត្តិនៃ Windtunnel 24